Personuppgiftsbehandling

Kamerabevakning

Solkärnan förvaltar bevakningskameror som har monterats inom och i anslutning till fastigheter som vi äger. Om en plats är föremål för kamerabevakning framgår detta av skyltning på platsen. Vi behandlar dina personuppgifter om du blir filmad med en av dessa kameror. På denna sida beskrivs hur vi i ett sådant fall behandlar dessa personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Solkärnan är personuppgiftsansvarig för all kamerabevakning vi förvaltar.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker detta enligt gällande lagstiftning. Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du syns i en filmupptagning som har utförts av Solkärnans kameror utgör den filmsekvensen en personuppgift. Filmsekvensen är då en personuppgift som behandlas.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Syftet med den personuppgiftsbehandling som sker genom kamerabevakning, är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i våra fastigheter.

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Solkärnan ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas genom kameraövervakningen hanteras av anställda på Solkärnan. Dina personuppgifter lämnas endast till annan tredje part när detta behöver ske på grund av krav i lag.

Överföring till tredje land

De personuppgifter som behandlas av Solkärnans kamerabevakning kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bevakningsfilm raderas efter 30 dagar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Solkärnan behandlar om dig. Du kan göra din begäran genom att skicka oss ett e-mejl eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.
Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att Solkärnan begränsar sin behandling av dina personuppgifter. Förutsättningarna för rätten att kräva sådan begränsning framgår av Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning.
Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter

Solkärnan arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.